.

03 March 2007

БЕЗ НАСЛОВ

Се срекаваме
Во рамките на времето
духот зрачи
простотот не е важен

Бескрајно течеме
Две реки без почеток
што можеби се спојуваат
во океанот на задоволствата

Најтешко им е на слепците
што гледаат, а неможат да видат,
непробојни зидови
од најцврст флуид

Дарежливоста е цел
Љубовта е дарот
целта е исполнета
кога дарот е возвратен26.09.1991

1 comment:

jjb998 said...
This comment has been removed by a blog administrator.